Az Implantcenter Kft. és az Implant és Esztétikai Center Kft. (a továbbiakban Üzemeltetők) weboldalainak (a továbbiakban Weboldalak) használata során az Üzemeltetők a tudomásukra jutott személyes adatokat a 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján kezeli.

A Weboldalakat látogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltetők kizárólag statisztikák készítésére használja fel. Az IP-címeket az Üzemeltetők semmilyen olyan más adathoz nem kötik és nem fogják olyan módon felhasználni, hogy abból a felhasználó személyesen azonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

A felhasználó által a bejelentkezés során megadott és egyébként az Üzemeltetőkhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltetők maradéktalanul betartja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről szóló 226/2003. (XII. 13.) Kormányrendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit és előírásait. Az Üzemeltetők ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli, amelyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltetők a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét, illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a Weboldalakon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az Üzemeltetők megsemmisítik. Ezenkívül az Üzemeltetők bármikor készek arra, hogy a felhasználónak az Üzemeltetők által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjanak, vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsák vagy töröljék.

A Weboldalak megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltetők hírközlési eszközök útján létesítettek egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltetők részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltetők az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekednek arra, hogy szolgáltatásuk a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Weboldalakat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltetők a felhasználó által a Weboldalak igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségüket kizárják. Amennyiben az Üzemeltetők tudomást szereznek arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a Weboldalakon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve a Weboldalak használata során kárt okozott, az Üzemeltetők megteszik a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltetők az ilyen esetekben minden tőlük telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.